1. Szkoła Podstawowa nr 7 jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Ciechanowa. 

2. Nieruchomość stanowi własność Miejską Ciechanów.
3. Mienie SP nr 7 stanowi własność Gminy Miejskiej Ciechanów.
Zespół poprzedniej finansową na zasadach jednostek budżetowej.

 

Sprawozdania o stanie i ruchu środków twałych 2015-2017 

Majątek trwały Szkoły Podstawowej nr 7
- budynek - pow. 4201 m2
- hala sportowa - pow. 2246 m2
- działka - pow. 3554 m2

 

Plan finansowy na 2014 rok Miejski Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie  
                 
Paragraf Nazwa Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Razem
80101 80103 80110 80113 80148 85401
750 Dochody z najmu 70 400,00           70 400,00
830 Wpływy z usług         3 100,00   3100
920 Pozostałe linkki 1 300,00   1 200,00       2 500,00
970 Wpływy z połączenia doch. 1 300,00           1 300,00
  RAZEM DOCHODY 73 000,00   1 200,00   3 100,00   77 300,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń 6 300,00   4 700,00   200,00   11 200,00
4010 Wypracowanie osób pracowników 2 897 700,00 149 100,00 1 487 900,00   46 000,00 44 200,00 4 624 900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 256 700,00 14 200,00 133 300,00   3 900,00 3 600,00 411 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 529 700.00 28 100.00 272 800.00   8 400.00 8 300.00 847 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 76 300.00 4 100.00 39 300.00   1 200.00 1 200.00 122 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000.00           15 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 600.00   12 800.00   3 200.00   70 600,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 250.00   1 600.00       2 850,00
4260 Zakup energii 115 500.00   74 800.00   21 300.00   211 600,00
4270 Zakup usług remontowych 11 700.00   3 100.00       14 800,00
4280 Zakup usług zdrowotnych     4 900.00       4 900,00
4300 Zakup usług formatu 58 800,00   38 400,00 48 300,00 1 500,00   147 000,00
w tym: wstęp na basen 21 600,00   17 000,00       38 600,00
4350 Zakup usług dostęu do Internetu 20,00           20,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usł. telek telef. komórkowa 1 000,00           1 000,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usł. telek. telef. stacjonarnej 800,00   1 900,00       2 700,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 300,00   400,00       3 700,00
4430 Różne opłaty i składki 7 500,00   2 400,00       9 900,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych 176 900,00 8 700,00 100 300,00   3 500,00 2 900,00 292 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących .... 1 300,00           1 300,00
  RAZEM WYDATKI 4 214 370,00 204 200,00 2 178 600,00 48 300,00 89 200,00 60 200,00 6 794 870,00