W Szkole Podstawowej nr 7 czynności są następujące ewidencje i rejestry:

 • księga ewidencji dzieci,
 • księga uczniów,
 • księga absolwentów,
 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkół i zaświadczeń OKE,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 • rejestr wydanych kart rowerowych,
 • rejestr wypadków uczniów,
 • rejestr pracownicy,
 • rejestr wypadków pracowników,
 • rejestr zwolnień lekarskich,
 • ewidencja aktów osobistych pracowników,
 • rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli,
 • ewidencja czasu pracy pracowników administracji i obsługi,
 • księgi inwentarzowe,
 • rejestr wydawanych zaświadczeń,
 • rejestr urlopów,
 • ewidencja wydanych delegacji wyjazdów służbowych,
 • rejestr zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • rejestr uchwał Rady Pedagogicznej,
 • dziennik korespondencyjny,
 • składnica akt.