BIULETYN  INFORMACJI  PUBLICZNEJ Miejskiego Zespołu Szkół nr 2


Biuletyn Informacji Publicznej - to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Zgodnie z § 9.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej - strony podmiotowe i przedmiotowe Biuletynu Informacji Publcznej Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie - prowadzone są w formie wydzielonej części witryny www podmiotu. Dostęp do BIP Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie uzyskuje się poprzez kliknięcie logo BIP w witrynie www.sp7ciechanow.pl lub www.gim4.boo.pl . Kliknięcie to przenosi internautę do wydzielonej części witryny www poświęconej prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej. BIP MZS2 dostępny jest także ze strony Biuletynu - http://www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu oraz ze stron organu prowadzącego www.umciechanow.pl.
Na każdej pod stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlane są przyciski: drukuj oraz e-mail.
Część BIP charakteryzuje się dedykowanym dla niej menu lewym - które prowadzi do poszczególnych zagadnień o charakterze BIP. Informacje BIP są grupowane tematycznie - menu umieszczone z lewej strony witryny pozwala na ich wybór.
 
Moduł wyszukujący
W celu znalezienia informacji na stronach przedmiotowych należy wpisać szukane słowa w pole znajdujące się w lewym górnym rogu witryny - a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Moduł wyszukujący pozwala wprowadzić zestaw słów (analogicznie do wyszukiwarki Google), które mają być odnalezione na niniejszej stronie podmiotu.

Informacje, których nie ma w BIP
Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.1). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 
Logo BIP
W górnej części strony znajduje się logo BIP z adresem głównej strony biuletynu. Logo to jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony.